FRA ETABLERING AV LÆREKONTRAKTEN TIL GJENNOMFØRING AV FAGPRØVEN

Vårt fokus - Konsept SoSo

SoSo har siden oppstarten jobbet systematisk med forbedring av opplegget knyttet til både etableringen av lærekontrakten, strukturering av oppfølgingssystemet og avslutningen av læreforholdet. Vi deler dette opp i «Etablering» og «Oppfølging», og vi vil fortelle litt om de to prosessene.

Etablering

Dette handler om hvordan vi jobber for å finne frem til en kandidat som kan matches med en aktuell lærebedrift.

Den starter gjerne med at vi besøker de ulike skolene for å presentere oss og vårt opplegg. I forkant har vi også sjekket ut hvilke bedrifter som ønsker eller vurderer å ta inn en lærling for kommende periode. I møtet med skolene og de enkelte elevene får vi ofte gjennom et intervju også innspill om konkrete bransjer eller bedrifter som de kunne ha tenkt seg å være lærling i. Disse tar vi kontakt med for å sjekke muligheten på vegne av kandidaten. I møtet med bedriften finner vi også ut hva de legger vekt på når de vurderer en elev – eller kandidat.

Det er viktig at vi vet nok om både den enkelte søker og den enkelte lærebedrift. Det gjør arbeidet med å matche lærling og lærebedrift på en god måte mye enklere. I denne delen av prosessen sjekker vi søkerne som ligger i Vigo, vi kontakter de som kan være aktuelle, vi sjekker ut reisevei fra hjemsted til lærebedrift, og vi ønsker å vite om det er noe spesielt som lærebedriften bør vite noe om. Dette er et viktig punkt, for det kan bidra til at bedriften kan legge forholdene godt til rette for læretiden.

Når vi har funnet det vi mener er en god match sørger vi for at kandidat og bedrift møter hverandre. Det er viktig å presisere at det alltid er bedriften som velger hvilken kandidat de ønsker å knytte til seg. SoSo må sørge for at den enkelte kandidat er godt forberedt til dette viktige møtet, og vi trener ofte på hvordan man bør opptre for å legge igjen et godt inntrykk. Vi ber kandidaten også om å lage en søknad og CV som kan sendes eller tas med i møtet.

Etter at møtet er gjennomført og beslutningen er tatt, sørger SoSo for at alle nødvendige dokumenter blir utformet og signert. Med dette mener vi Arbeidskontrakten, Samarbeidsavtalen, Intern plan og Oppfølgingsboka.

Oppfølging

Når lærlingen så starter opp, lar vi det gjerne gå rundt åtte uker før vi begynner å fokusere på fagets teoretiske elementer. Grunnen til det er at vi ønsker at lærebedriften skal benytte den første tiden til å sette lærlingen inn i hvordan bedriften fungere. Hvilke rutiner som gjelder og hvordan man skal forholde seg i ulike sammenhenger.

Etter at denne perioden er gjennomført vil vi ha et Oppstartsmøte. Her går vi igjennom den Interne Planen, hvordan Oppfølgingsboka er bygd opp, hva Samarbeidsavtalen mellom lærling – lærebedrift – SoSo sier om ansvar og plikter, hvordan de teoretiske oppgavene er bygd opp og til slutt hvilken oppfølging som lærling og lærebedrift kan forvente seg gjennomlæretiden.

Vi vil følge opp lærlingen hver sjuende til åttende uke. Denne kan gjennomføres fysisk, på Teams, mail eller melding. I tillegg vil vi gjennomføre et formelt møte hvert halvår. SoSo loggfører også all aktivitet og dialog med hver enkelt lærling i Oppfølgingsboken. Lærlingen dokumenterer sitt arbeid med de teoretiske elementene gjennom å løse et antall Oppgaver samt sette seg inn i pensum i læreboken. Arbeidet rundt dette er beskrevet i Intern Plan.

I læretidens siste semester vil vi i samarbeid med lærebedriften gjennomføre Test – fagprøve. Her vil lærlingen få mulighet til å trene på en tidligere gitt fagprøve.

Når vi nærmer oss tiden for selve fagprøven, vil SoSo i samarbeid med Faglig leder og lærling gjennomføre en Sluttveiledning. I denne går vi igjennom alt som er gjort i læretiden og finner ut hva lærlingen bør fokusere på de siste ukene før Fagprøven.

SoSo gjennomfører også kurs – både som samlinger og på Teams – i de viktigste teamene i fagområdet.

Dersom det oppstår problematiske situasjoner underveis vil disse, avhengig av hva det gjelder, bli behandlet på en juridisk korrekt måte. I korthet kan vi si at lærebedriften har personalansvaret for lærlingen mens SoSo har opplæringsansvaret.